JS点击刷新验证码代码 JavaScript

JS点击刷新验证码代码

今天在用PHP做验证码类的时候,发现以前保存的“JavaScript点击刷新验证码”代码有Bug了,针对火狐浏览器点击验证码不刷新,或者说火狐浏览器点击验证码只刷新...
阅读全文